elanlar

DİN-in Polis Akademiyasının doktorantura və dissertanturasına qəbul üçün sənəd vermiş namizədlərin nəzərinə

13.05.2022DİN-in POLİS AKADEMİYASININ 2022-ci il üçün FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANLARININ FƏNN PROQRAMLARI

XARİCİ DİL (İNGİLİS DİLİ) ÜZRƏ

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə, doktorantura ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, doktorluq elmi dərəcəsinin alınmasını həyata keçirən yüksək səviyyəli elmi kadr hazırlığı formasıdır və elmi kadrların hazırlanmasını, ixtisas və elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin edir.
Doktoranturaya və dissertanturaya ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən, yaxud təhsili ona bərabər tutulan şəxslər qəbul olunduqları üçün qəbul proqramları tərtib edilərkən çoxpilləli təhsil sisteminin qüvvədə olan tədris proqramları əsas götürülür. Doktoranturaya və dissertanturaya  qəbul olunmaq istəyənlər üçün xarici dil fənindən (ingilis dili) qəbul proqramı çoxpilləli təhsil sisteminin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində planlaşdırılır.
Doktoranturaya və dissertanturaya qəbul olunmaq istəyən namizədlər  xarici dil imtahanında çoxpilləli təhsil sistemi çərçivəsində əvvəllər mənimsədikləri bilik və bacarıqları, söz ehtiyatını, praktik qrammatikanın əsaslarını nitq fəaliyyətinin bütün növləri üzrə kompleks şəkildə, yəni şifahi nitq, dinləyib-anlama, oxuyub-anlama və akademik yazı vərdişləri əhatə olunmaqla nümayiş etdirməlidirlər.
Doktoranturaya daxil olmaq istəyən şəxslərin qarşısında xarici dilə yiyələnmək sahəsində aşağıdakı tələblər qoyulur:
• öyrənilən xarici dildə danışıq səslərinin sistemini, neytral nitqin intonasiyasını, vurğunun və ritmin xüsusiyyətlərini bilmək, sözü fonetik baxımdan təhlil etməyi, sözün səs və hərf tərkibini müəyyənləşdirməyi, vurğunun yerini təyin etməyi bacarmaq;  
• ümumi və terminoloji xarakterli leksik minimuma yiyələnmək, öyrənilən dildə işlənən əsl və alınma sözləri ayırd edə bilmək, müxtəlif xarakterli (məişət, ədəbi-bədii, terminoloji, elmikütləvi, rəsmi-əməli və s.) leksikanı başa düşmək;
• sərbəst və sabit söz birləşmələri, frazeoloji vahidlər, atalar sözləri haqqında anlayışa malik olmaq;
• sözdüzəltmənin əsas yolları haqqında biliyə malik olmaq;
• yazılı və şifahi ünsiyyət zamanı ümumi xarakterli ünsiyyəti təmin edən qrammatik biliklərə malik olmaq;
• məişət, rəsmi-işgüzar, bədii, publisistik üslublar haqqında anlayışa malik olmaq, elmi üslubun əsas xüsusiyyətləri ilə tanış olmaq;
• ədəbi dilin leksik, frazeoloji, qrammatik və üslub normalarına, orfoqrafiya və durğu işarələrinin işlədilməsi qaydalarına bələd olmaq;
• dili öyrənilən ölkənin (ölkələrin) milli-mədəni xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini və nitq etiketlərini bilmək, həmçinin dialektlərinin əsas xüsusiyyətləri haqqında məlumata malik olmaq;
• rəsmi və qeyri-rəsmi ünsiyyət zamanı ən çox işlənən leksik-qrammatik vasitələrdən istifadə etməklə dialoji və monoloji nitq vərdişlərinə yiyələnmək;
• məişət və professional ünsiyyət sahəsinə aid dialoji və monoloji nitqi başa düşmək;
• müxtəlif xarakterli mətnləri, o cümlədən ixtisasın geniş və dar profili üzrə mətnləri oxumaqla və ya dinləməklə mətndəki əsas və əlavə məlumatı başa düşmək və qavramaq;
• mənimsənilmiş leksik-qrammatik materialdan ünsiyyətdə istifadə etmək və həmin materialı funksional və kommunikativ baxımdan yazılı və şifahi nitqdə tətbiq etmək.
Göstərilən bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsi ilə yanaşı, öyrənilən xarici dilin ayrı-ayrı bölmələri üzrə nəzəri materialların mənimsənilməsi də vacibdir.  
Qeyd 1: Doktoranturaya və dissertanturaya xarici dil üzrə qəbul imtahanına hazırlaşan namizədlər imtahan verəcəkləri xarici dilin (ingilis dili) praktik qrammatikasına və leksikasına, yazılı və şifahi nitq normalarına aid akademik vəsaitlərdən, lüğətlərdən, beynəlxalq dil imtahanlarına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi nəşrlərdən və ali təhsil müəssisələrində işlədilən xarici dillər üzrə dərsliklərdən, həmçinin dillərə aid lüğət profilindən, akademik sözlərin siyahısından və qrammatik profildən istifadə edə bilərlər.
Qeyd 2: İmtahanda namizədlərin xarici dilə yiyələnmə səviyyəsini qiymətləndirmək üçün oxuyub-anlama, dinləyib-anlama, yazı, danışıq və dildən istifadə (leksik-qrammatik tapşırıqlar) bloklarının təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.

Sözün leksik və qrammatik mənaları.
Sözlərin quruluşca növləri: sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər.
Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər. Antonimlər. Omonimlər. Frazeoloji birləşmələr. Atalar sözləri. Nitq etiketi.
Sözdüzəltmə (Word Formation).
Nitq hissələri (The Parts of Speech). Əsas, köməkçi və sərbəst nitq hissələri.
İsim (The Noun). İsimlərin mənalarına görə təsnifi: ümumi və xüsusi isimlər. İsmin əsas qrammatik əlamətləri. İsmin hal və kəmiyyət kateqoriyaları. İsmin ümumi və yiyəlik halları.
Sifət (The Adjective). Sifətlərin mənalarına görə təsnifi: əsli və nisbi sifətlər. Sifətin əsas qrammatik əlamətləri. Əsli sifətlərin dərəcə kateqoriyası. İsimləşmiş sifətlər.
Say (The Numeral). Sayın növləri: miqdar, sıra və kəsr sayları.
Əvəzlik (The Pronoun). Əvəzliklərin təsnifi. Who, which, what, whose sözlərinin sual, nisbi və bağlayıcı əvəzlik kimi işlənməsi. Some, any, no, every əvəzlikləri və onların törəmələri.
Kəmiyyət bildirən many, much, little, few, a little, a few, a lot (of), plenty (of) və başqa sözlərin işlənməsi.
Feil (The Verb). Feillərin təsnifi. Əsas qrammatik əlamətləri. Qrammatik kateqoriyaları.
Əsas, köməkçi, bağlayıcı feillər (Notional, auxiliary, link verbs).
Modal feillər (The Modal Verbs). Modal feillərin ekvivalentləri.
Feilin xəbər şəkli (The Indicative Mood). Feilin məlum növü (The Active Voice).
İndiki zamanın qeyri-müəyyən (The Present Indefinite), keçmiş zamanın qeyri-müəyyən (The Past Indefinite) və gələcək zamanın qeyri-müəyyən (The Future Indefinite) formaları.
İndiki zamanın davamedici (The Present Continuous), keçmiş zamanın davamedici (The Past Continuous) və gələcək zamanın davamedici (The Future Continuous) formaları.
İndiki zamanın bitmiş (The Present Perfect), keçmiş zamanın bitmiş (The Past Perfect) və gələcək zamanın bitmiş (The Future Perfect) formaları. İndiki zamanın bitmiş davamedici (The Present Perfect Continuous), keçmiş zamanın bitmiş davamedici (The Past Perfect Continuous) və gələcək zamanın bitmiş davamedici (The Future Perfect Continuous) formaları. Keçmişə nəzərən gələcək (The Future in the Past) zaman formaları. Feilin məchul növü (The Passive Voice). Zaman formaları məchul növdə. Zamanların uzlaşması (Sequence of Tenses). Feilin əmr şəkli (The Imperative Mood).
Feilin vasitəli şəkilləri (The Oblique Moods).
Feilin şəxssiz formaları (The Non-finite Forms of the Verb): məsdər (The Infinitive), feili sifət (Participle I, Participle II), cerund (The Gerund). Şəxssiz formaların əmələ gətirdiyi tərkiblər. Zərf (The Adverb). Zərfin mənaca növləri. Əsas qrammatik əlamətləri. Zərfin dərəcə kateqoriyası.
When, where, why, how sözlərinin sual, bağlayıcı və nisbi zərf kimi işlənməsi.
Vəziyyət bildirən sözlər (The Words of the Category of State).
Artikl (The Article). Qeyri-müəyyənlik və müəyyənlik artiklləri.
Sözönü (The Preposition).
Ədat (The Particle).
Bağlayıcı (The Conjunction). Tabesizlik və tabelilik əlaqəsi bildirən bağlayıcılar.
Modal sözlər (The Modal Words). Nida (The Interjection).
Cümlə (The Sentence). Ünsiyyətdəki məqsədinə görə cümlənin növləri: nəqli cümlə, sual cümlələri, əmr cümləsi, nida cümləsi. Təsdiq və inkar formalı cümlələr.
Cümlənin quruluşuna görə növləri. Sadə cümlə (The Simple Sentence).
Cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri (Principal and Secondary Parts of the Sentence). Xəbərin mübtəda ilə uzlaşması. Cümlənin müstəqil elementləri: xitab, ara sözlər, nida.
Cümlədə sözlərin sırası (Word Order in the Sentence).
Şəxssiz cümlələr (Impersonal Sentences).
So do I; Neither do I tipli cümlələr.
There formal sözü ilə başlanan cümlələr.
Mürəkkəb cümlə (The Composite Sentence). Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr (The Compound and Complex Sentences).
Vasitəsiz və vasitəli nitq (Direct and Indirect Speech).


FƏLSƏFƏ
 Bilik fəlsəfəsinin predmeti
Bilik fəlsəfəsi nəzəri fəlsəfənin hissəsidir.  “Epistemologia” termini. Qnoseologiya və idrak əlaqələri. Qnoseologiyanın koqnitiv fənnlərlə əlaqəsi. Qnoseoloji kateqoriyaların təbiəti. Antik və orta əsrlər fəlsəfəsində idrak və bilik.  Qnoseoloji proqramın ənənəvi və müasirlik tipləri.  Platonizm, konvensionalizm, skeptisizm, aqnostisizm. Rasionalizm və sensionalizm. Qədim Yunan fəlsəfəsində varlıq məsələsi. Aristotel idrak haqqında
İnduksiya və deduksiya
Bilik fəlsəfəsinin metodları. Analiz və sintez. İnduksiya və deduksiya anlayışları. Fəlsəfədə induktiv metoddan istifadə. Təcrübə və nəzəriyyə. Elmi faktlar. Fakt və faktoloji.
Ümumi və xüsusi. Ümumidən xüsusiyə aparan yol. Məntiqi nəticə. Nisbi həqiqət. Həqiqi bilik. Məntiqi düşüncə tərzi.
İdrakın xüsusidən ümumiyə yüksəlişi. İntellektual inkişaf və müasirlik. Hissi qavrayış. Məntiqi qavrayış.  
Bilik fəlsəfəsinin kateqoriyaları
Fəlsəfi idrakın xüsusiyyətləri. Təfəkkür anlayışı. Fəlsəfədə qanunauyğunluq. Qanunauyğunluğun ifadə formaları. Anlayış nədir.
Fəlsəfi kateqoriyalar. Kateqoriyalar idrakın mərhələləri və forması kimi. Ümumi qanunauyğunluq əlaqələri. Kateqoriyanın sözdən fərqi. Definisiya və kateqoriya. Kateqoriya anlayışı və termin. Kateqoriyanın adlardan fərqi.
Fəlsəfədə aqnostisizm
Dünyanın dərki fəlsəfi problemi kimi. Dünyanın tam dərk edilməsi. Qnostisizmin əsas xüsusiyyətləri. Dünyanın fəlsəfi dərkinin mərhələləri. Qnostisizm və insan varlığı.
Dünyanın tam və ya hissə-hissə dərkinin inkarı. Aqnostisizm. Aqnostisizmdə idrak obyektləri. İdrakın strukturu və aqnostik yanaşma. Aqnostisizm çərçivəsində dünyanın inkişafı problemi.
İdrak subyekt-obyekt münasibətləri kimi
Dünyanın dərk olunmasında idrakın subyekt-obyekt münasibətlərinin rolu. İdrakın sərhədləri. İdrakın subyekt və obyekt kateqoriyaları. Biliyin mahiyyəti. Subyektlə obyektin ziddiyyəyətləri biliyin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi. Hissi idrak və onun əsas formaları. Duyğu,  qavrayı, təsəvvür. Hissi qavrayışla təsəvvürün əlaqələri.
Məntiqi dərketmənin ali pilləsi
Dərketmənin pillələri. Empirik və nəzəri səviyyələr. Təcrübi faktlar. Faktların ümumiləşdirilməsi. Məntiqi dərketmə. Məntiqi dərketmənin pillələri.
Həqiqətin fəlsəfədə öyrənilməsi. Həqiqətin tam dərki problemi. Məntiqi idrak və həqiqət. Refleksiv bilik. Nəzəriyyə və refleksiya. Ağıl və məntiqi dərketmə. Mühakimə anlayışı. Mühakimə və fəlsəfi idrak.
Hisslər və duyğular. Hissi ilə nəzərinin nisbəti. Məntiq və intuisiya. İntuisiya dərketmə forması kimi.
Həqiqət haqqında təlim
İnsanın dünya haqqında biliklərinin mənbəyi. Mücərrəd təfəkkür və onun formaları. Anlayış, mühakimə, əqli nəticə. Dialektik məntiq nədir? Həqiqət haqqında təlim. Həqiqət nədir? Həqiqətin zaman və məkan əlaqələri. Əl-Qəzalinin insan idrakı və həqiqət haqqında təlimi Həqiqət və elmi biliklər. Mütləq və nisbi həqiqət. Həqiqətin kriteriyası. Praksiologiya. Həqiqət haqqında  əsas konsepsiyalar. Həqiqi biliyin mənbəyi.
Varlıq, dəyərlər, idrak
Ontologiya, qnoseologiya və aksiologiyanın əlaqələri. Varlığı dərkinin idrak və dəyərlər əlaqəsində izahı. Aksiologiyanın idrakla qarşılıqlı əlaqəsi.  Parmenid fəlsəfəsi. Həyat fəlsəfəsi və dəyərlər sistemi. Ekzistensial dəyərlər. Akseologiyada həyatın mahiyyəti. Dəyərləin təbiəti və ierarxiyası. Akseologiyanın konseptual tərkibi. Dəyər anlayışı. Dəyərlər normativi: imperativlər və postualatlar.
İdrakın növləri
İdeya anlayışı. Qavrayiş və təsəvvür. Duyğu. Anlayış. Nəticə. Elmi abstraksiya. Nəzəri və praktik zəka. Rasionallaığın növləri. Təbiət və humanitar elmlərdə rasionallıq. Fəlsəfədə idrak proseslərinin özəllikləri. Qeyri-elmi idrak (bədii, ezoterik, mifoloji) Ağıl və rasionallıq. Ağıl və mühakimə. Elmi idrak və onun özəllikləri. Biliyin əsaslandırılması problemi. Empirik və nəzəri elmi biliklər. Paradiqma. Tədqiqat metodları və dünyanın elmi mənzərəsi. Yaradıcılığın mahiyyəti.  Ənənə və novatorluq. Dil və idrak. Yaradıcılığın subyekti və obyekti arasında əlaqələr. Yaradıcı qavrayış. Sensualizm. Elmi-nəzəri idrakın struktur komponentləri.
Elmi idrak və onun formaları
İdeya. Problem. Hipoteza. Konsept nəzəriyyə. İdrakın empirik və nəzəri səviyyələri. Elmi idrakın növləri. Kant fəlsəfəsində empirik və təmiz idrakın fərqi. Fakt və onun növləri. Rasionalizm. Nəzəri idrak. Yaxşı nəzəriyyəni pis nəzəriyyədən fərqləndirən meyarlar. Nəzəriyyənin əsas funksiyalar.  Şüur və təhtəlşüur. Z. Freydin şüur təlimi. İnduksiya və deduksiya. F. Bekonun elmi idrakın inkişafında rolu.
 İdrakın empirik və nəzəri səviyyələri
Rasional və empirik idrak. Kant təmiz və empirik idrak haqqında. Rasional idrak. Rene Dekart rasional idrak haqqında. Nəzəri idrak. Nəzəriyyənin əsas funksiyaları. Vahid idrakın formaları. Məntiqi təfəkkür. Platonun “Teetet” dialoqu. Bəhmənyar idrak haqqında.
Bilik və dərketmə
Obyektiv və subyektiv biliklər. Məntiqi dərketmə. İnsanın dünyanı dərketməsi haqqında təlimlər. Elmi dərketmənin səviyyələri. Bekon,  Aristotel,  Platon,  Dekart,  Hobbs bilik və dərketmə haqqında.  Praktik və idrak problemlərini həll edən yanaşma və qaydalar. Elmi biliklərin digər biliklədən fərqi. İnformasiya cəmiyyətində bilik. Biliyin növləri K. Popperin fəlsəfəsi.
Orta Əsrlər müsəlman fəlsəfəsində və Azərbaycan fəlsəfəsində idrak və bilik.
Orta Əsr Azərbaycan fəlsəfəsi müsəlman mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi. Azərbaycanda peripatetizm. Bəhmənyarın fəlsəfəsi. Sufizm. İşraqilik. A. Bakıxanovun və Cəmaləddin Əfqaninin dünyagörüşü. Siracəddin Urməvinin fəlsəfəsi. Nəsrəddin Tusinin dünyagörüşü. Eynəlgüzat Miyanəcinin fəlsəfəsi. Müsəlman din fəlsəfəsi, Əl-Qəzalinin fəlsəfəsi. Şərq peripatetizmi. Aristotelçilik.
İdrak və bilik Qərb fəlsəfəsində
Qədim Yunan fəlsəfəsi. Milet məktəbinin filosofları. Pifaqor və Pifaqorçuluq. Eleylilərin təlimi. Heraklitin fəlsəfəsi. Sokratın fəlsəfəsi. Platon və Aristotel fəlsəfəsi.  Atomistlər: Levkipp və Demokrit.
İntibah dövrü fəlsəfəsində idrak və bilik məsələləri. Humanizm. Yeni Dövr. Frensis Bekonun, Rene Dekartın, Tomas Hobbsu, Qotfrid Leybnitsin fəlsəfəsi. Müasir dövr Qərb fəlsəfəsində idrak və bilik məsələləri.
Elm sosial institut kimi
Elmi fəaliyyətin tarixi formaları. Elm və cəmiyyət. Antik dövrdə elmi fəaliyyətin təşkili. Orta əsrlərdə elmi fəaliyyət. Din və elm. Etiqad və inam.
Elmi fəaliyyət İntibah dövründə. Nəzəri və eksperimental tədqiqatın nisbəti. Təbiətşünaslığın inkişafı. Elmi biliklərin tətbiqi probleminin aktuallığı.
Yeni dövrdə Qərbdə elmi fəaliyyətin xüsusiyyətləri. Elmin sosial institut kimi özəllikləri. XX əsrdə elm sosial institut kimi. Müasir mərhələdə elmin sosial institut kimi əsas funksiyaları.   
Şüur
Fəlsəfədə şüur anlayışı. Şüur və ictimai inkişaf. Şüur və ruh. Şüur və mənəvi –ruhi fəaliyyətin ali formaları: təfəkkür, yaddaş, iradə, emosiya. Şüur və ictimai inkişaf. Şüurun strukturu. Şüurun səviyyələri. Ağıl və düşüncə. Şüur qnoseoloji refleksiyanın predmeti kimi. Şüurun yaradıcı xarakteri. Həyat fəlsəfəsi.
Fəlsəfi metodologiyanın funksiyaları
Metod və metodologiya. Metod idrakın sistem prinsipi kimi. Analiz və sintez, induksiya və deduksiyanın spesifik analizi. Fəlsəfi metodologiya haqqında. Falsifikasiya və verifikasiya. İdrakın fəlsəfə və ümumelmi metodları. Fəlsəfədə elmi biliklərin idealları, normaları və proqramları. Təfəkkürün əsas formaları; ümumi anlayışlar (kateqoriyalar).
Fəlsəfi metodologiyanın əsas proqramı
Dialektek metodologiya. Dialektikanın mahiyyəti. Fikrin dialektik hərəkətinin strukturu.  Hegel fəlsəfəsində dialektika.  Dialektik məntiqin prinsip və qanunları. Dialektika və formal məntiq. Fenomenoloji metodologiya. Fenomenoloji reduksiya.
ƏDƏBİYYAT
1.    Rüstəmov Y.  Fəlsəfənin əsasları:  Bakı 2007
2.    Fəlsəfə.  Ali məktəblər üçün dərslik /F.F.Ramazanov və b.; Məsləhətçi və elmi red. F.Ramazanov.- B.: Azərbaycan, 1997.- 374 s.
3.    Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu. Fəlsəfə. Ali məktəblər üçün dərslik Z.C.Hacıyev; elmired. H.Q.Məmmədov; rəyçi. Ə.B.Məmmədov, O.H.Hüseynli.- B.: Turan evi, 2012.- 485s.
4.     Fəlsəfə.  Ali məktəblər üçün dərslik /F.F.Ramazanov və b.; Məsləhətçi və elmi red. F.Ramazanov.- B.: Azərbaycan, 1997.- 374 s.
5.    Filosofiə, Uçebnik dlə vuzov. Moskva 2005
6.    Alekseev P.V., Panin A.V. Filosofiə. Uçebnik. -M., 2003     
7.    Şlik M. Povorot v filosofii. // Analitiçeskaə filosofiə: İzbrannıe tekstı. -M., 1993.
8.    Novaə filosofskaə gnüiklopediə M. 2 010
9.    Alekseev P.V., Panin A.V. Filosofiə. Uçebnik. -M., 2003
10.    Qusserlğ G. Metod proəsneniə // Sovremennaə filosofiə nauki. -M., 1999.
11.    Babuşkin V.U. O prirode filosofskoqo znaniə. M. 1999
“CINAYƏT HÜQUQU”

Cinayət hüququnun anlayışı, vəzifələri və sistemi. Cinayət hüquq elmi.
Cinayət qanunu
Cinayət məsuliyyətinin əsasları və  prinsipləri
Cinayətin anlayışı
Cinayət tərkibi.
Cinayətin obyekti
Cinayətin obyektiv cəhəti
Cinayətin subyekti
Cinayətin subyektiv cəhəti
Başa çatmayan cinayət
Cinayətdə iştirakçılıq
Cinayətlərin çoxluğu
Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar
Cəzanın anlayışı, məqsədi və növləri. Cəzanın təyin edilməsi.
Cinayət məsuliyyətindən azad etmə
Cəzadan azad etmə
Yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində cinayət məsuliyyətinin və cəzanın xüsusiyyətləri.
Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər
Xarici dövlətlərin cinayət hüququnun ümumi hissəsinin əsas məsələləri.
Cinayət hüququnun Xüsusi hissəsinin anlayışı,sistemi və cinayətin tövsifi
Sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər
Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər.
Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər
İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər.
İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər
Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər və ictimai mənəviyyət əleyhinə olan cinayətlər
Ekoloji cinayətlər
Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı
qaydaları əleyhinə olan cinayətlər və kiber cinayətlər
Dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər
Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər
Korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlər
İdarəetmə qaydası əleyhinə olan cinayətlər
Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər

ƏDƏBİYYAT  SİYAHISI
I.    Normativ-hüquqi aktlar
1.    Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 2016.
2.    “Normativ- hüquqi aktlar haqqında” AR-in 21 dekabr 2010-cu il tarixli Konstitusiya Qanunu
3.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2017.
4.    1948-ci il 10 dekabr Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyənnaməsi
5.    “İnsan hüquqularının  və əsas azadlıqların  müdafiəsi haqqında” 4 noyabr 1950-ci il Avropa Konvensiyası
6.    “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” 18 dekabr  1966-cı il Beynəlxalq  Pakt.
7.    “Diplomatik əlaqələr haqqında” BMT-nin 18 aprel 1961-ci il Vyana Konvensiyası.
8.    “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında” BMT-nin 20 dekabr 1988-ci il Vyana Konvensiyası.
9.    “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” BMT-nin 9 dekabr 1948-ci il Konvensiyası.
10.    “İnsan alverinə və üçüncü şəxslər tətəfəindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında” BMT-nin 2 dekabr 1949-cu il Konvensiyası
11.    “Terorizmin qarşısının alınması haqqında” 27 yanvar 1977-ci il Avropa Konvensiyası
12.    “Korrupsiya ilə əlaqədar  ciayət məsuliyyti haqqinda” 27 yanvar konvebsiyasi
13.    “Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında” BMT-nin 9 dekabre 1999-cu il Konvensiyası
14.    “Ekstradisiya haqqında” 13 dekabr 1957-ci il Avropa Konvensiyası
15.    “Cinayət işləri üzər qarşlıqlı hüquqi yardım haqqında”                  20 aprel 1959-cu il Avropa Konvensiyası
16.    “Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında” 21 mart 1983-cü il Avropa Konvensiyası
17.    “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında” MDB-nin 22 yanvar 1993-cü il Minsk Konvensiyası
18.    “Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddi haqqında” AR-in  9 dekabr 1991-ci il tarixli 13 saylı Qanunu.
19.    “Diplomatik xidmət haqqında” AR-in 8 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu.
20.    “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında” AR-in 28 iyun 2005-ci il tarixli Qanunu.
21.    “Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi(ekstradisiya) haqqında” AR-in 15 may 2001-ci il tarixli Qanunu
22.    “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında” AR-in 25 may 2005-ci il tarixli Qanunu.
23.    “Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının  müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” AR-in 31 may 2002-ci il Qanunu
24.    “Psixotriya yardımı haqqında” AR-in 12 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu
25.    AR-in Konstitusiya Məhkəməsinin “AR Cinayət Məcəlləsindəv nəzərdə tutulan “mütəşəkkil dəstə” anlayışının şərh edilməsi haqqında”  20 aprel 1999-cu il tarixli Qərarı
26.    Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları. Bakı, 2017.
27.    AR Ali Məhkəməsi Plenumunun “Qəsdən adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqında” 12  dekabr 2002-ci il tarixli Qərarı
28.    AR Ali Məhkəməsi Plenumunun “Oğurluq, soyğunçuluq və quldurluğa dair işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında”  3 mart 2005-ci il tarixli Qərarı
29.    “Məhkəmələr tərəfindən tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqi təcrübəsi haqqında” AR-in Ali Məhkəməsi Plenumunun 8 noyabr 2012-ci il tarixli Qərarı.
30.    AR Ali Məhkəməsi Plenumunun “Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında”    25 iyun 2005-ci il tarixli Qərarı
II. Dərsliklər və dərs vəsaitləri
1.    Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Ümumi hissə, Dərslik. Bakı, 2017.
2.     Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası (prof. F.Y. Səməndərovun red.ilə). “Digesta” nəşriyyatı. Bakı, 2016.
3.     Quliyev R.İ., İmanov M.H. Cinayət hüququ. Xüsusi hissə, Dərslik, «Digesta» nəşriyyatı. Bakı, 2001.
4.     Əfəndiyev E.M. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin şərhi. Xüsusi hissə. «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı. Bakı, 2002.
5.    Səməndərov F.Y. Şəxsiyyət əleyhinə edilən cinayətlər (tövsif məsələləri). Bakı, 1997.
6.    Ağayev İ.A. Cinayət tərkibi. Dərs vəsaiti. Bakı 2005.
7.    Vəliyev S.Ə. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Dərslik. Bakı. 2010.
8.    İmanlı M.K Cinayət  hüququ Xüsusi hissə Dərslik. Bakı, 2009
9.    Ağayev İ. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququ. Ümumi və Xüsusi hissələr. “Nurlar” nəşriyyatı, Bakı, 2010.
10.    Əfəndiyev E.Cinayət hüququna dair kazuslar Dərs vəsaiti. Bakı, 2016.
11.    Uqolovnoe pravo. Obhaə çastğ. Pod. red. Kozaçenko İ.Ə. i Neznamova Z.A. M., 2004.
12.    Sudebnaə praktika k uqolovnomu kodeksu Rossiyskoy Federaüii (pod.red., Predsedatelə Verxovnoqo Suda RF. V.M.Lebedeva). Örista. 2011.  
13.    Əliyev N.T.Soyğunçuluq cinayətinin tərkibi hüquqi təhlili və kriminoloji xarakteristikası. Bakı, 2008
14.    Əliyev N.T.Regional cinayətkarlığın kriminoloji analizi və elmi nəzəri və praktiki aspektlər)Bakı, 2015
15.    Nağıyev B.T.Uyuşdurucu süni cənnətin cəhənnəm odu (narkotiklərlə mübarizə haqqında) Bakı, 2005
16.    Rəhimov İ.M.Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi.Bakı, 2014
17.    Rəhimov İ.M.Cinayətkarlıq və cəza.Bakı, 2015
18.    Rəhimov İ.M. Cəzanın əxlaqiliyi haqqında.Bakı, 2016
19.    İldırımzadə İ. Azərbaycan Respublikası cinayət hüququnun funksiyaları. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Bakı, 1995.
20.    Axmedov M.B. Kriterii istinı v proüesse poznaniə uqolovnoqo zakona. Baku, 1994.
21.    Quliyev A.İ. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin şərhi. Qanun, Bakı, 2001
22.    Əliyev A.S. Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər. Bakı, 2006.
23.    Əhmədov M., Məmmədli İ., Rüstəmov R. Əhalinin sağlamlığı və ictimai mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlər. Dərs vasaiti. Bakı. Təknur.2011
24.    Əhmədov M., Əliyev Ə., Teymurov N. Korrupsiya cinayətləri. Dərs vəsaiti. Bakı. 2011
25.    Rüstəmov R. Mustafayev N. Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlər. Dərs vəsaiti Bakı. Elm və Təhsil, 2009.
26.    Əliyev Ə. Məmmədli İ. Dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı. 2010
27.    Əhmədov M., Əliyev Ə. Məmmədli İ., Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı. 2008.
28.    Əhmədov M., Əliyev Ə., Teymurov N.Ekoloji cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı. 2009.
29.    Rüstəmov R.İ. Ehtiyatsızlıqdan həyat və sağlamlıq əleyhinə törədilən ictimai-təhlükəli əməllərlə cinayət hüquqi mübarizə. Bakı. 2006
30.    Əliyev Ə. İnsan hüquqları. Dərslik. Bakı. Hüququ ədəbiyyatı, 2013
31.    Əkbərov F.Q. Sülh və bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlər və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı. Çaşıqoğlu, 2006
32.    Əliyev S. Qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə qarşı törədilən cinayətlərin xüsusiyyətləri. Bakı. Şərq-Qərb, 2011.
33.    Səməndərov F.Y. Cinayətin subyektiv cəhəti. Bakı, 1989.
34.    Qafarov T., Hüseynov V., Səməndərov F. Həddi-buluğa çatmayanların cinayətləri və məsuliyyəti. «Elm», Bakı, 1979.
35.     İsmayılov N.V. Psixatriya. Bakı, «Maarif», 1992.
36.    Zahidov B. S. Qısqanclıq motivi ilə qəsdən adam öldürmə, onun cinayət hüquqi və kriminoloji problemləri. Bakı, 1998.
37.    Məmmədov İ.P. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər. Bakı, 1971.
III.    Elmi məqalələr
1.    Əliyev S. S. Qəsdin  anlayışı və  onun əqli və iradi tərəfləri.  Qanun, №6. Bakı, 2008, s.28-35
2.    Cələbiyev T.B. Azadlığın  məhdudlaşdırılması cəzasının məhkumun məcburi əməyə  cəlb etməklə şərti olaraq azadlıqdan məhrumetmə cəzasından fərqi . Qanun, № 1 Bakı, 2009, s.75-79
3.    Abdullayev E.Ə. Müasir cəmiyyətdə yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığına təsir edən  sosial-psixoloji amillər: metodologiya məsələləri. Qanun 4-cü buraxılış. Bakı, 2003. s.28-41
4.    Rüstəmov R.İ.  Ehtiyatslızlıqdan  törədilən  cinayətlərə dair  cəza təyin etmənin bəzi məsələləri. Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın  aktual məsələləri. Elmi əsərlər  məcmuəsi  № 43,  Bakı , 2006, s. 240-247
5.    Muradov E.İ. Konkret cinayət işi  üzrə  cəzanı yüngülləşdirən hallar  müəyyən edildikdə cəza təyin  etmə. Qanunçuluq № 1,  Bakı, 2008, s.34-39
6.    Əhmədov M.B.. Məmmədli İ.F. “Oğurluq cinayətinin anlayışı  və onun tövbsifinə dair bəzi məsələləır “Gənc alimlərin əsərləri  №15, Bakı, 2017, s.144-149
7.    Əliyev A.İ. Cinayətin tövsifinin qısa ümumi xarakteristikası. Nəqliyyat hüququ. Elmi-nəzəri təcrübi jurnal №2, Bakı, 2014, s.180-186
8.    Məmmədli İ.F.  Korrupsiya cinayətlərinin anlayışı və bu cinayətlərin dairəsi. Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri. IV Beynəlxalq elmi-pratik konfrans. Bakı, 2017. s.173-178
9.    Kərimov E.R.  Azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutan cinayət-hüququ sanksiyalarının qurulmasının əsasları. Qanun, 1998, № 7“KRİMİNOLOGİYA”

«Kriminologiya elminin anlayışı, predmeti və sistemi»
«Cinayətkarlığın anlayışı və onun əsas göstəriciləri»
«Cinayətkarlığın səbəb və şəraiti»
«Cinayətkarın şəxsiyyəti və fərdi kriminal davranış»
«Kriminoloji viktimologiya»
«Cinayətkarlığın  profilaktikası»
«Cinayətkarlığın öyrənilməsinin metodları »
«Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə kriminoloji proqnozlaşdırma və planlaşdırma»
«Mülkiyyət əleyhinə törədilən cinayətlər və onların profilaktikası»
«Zorakı cinayətkarlıq və onun profilaktikası»
«İqtisadi cinayətkarlıq və profilaktikası»
«Yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayətlər və onların profilaktikası»
«Narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər və onların profilaktikası»
«Residiv və mütəşəkkil cinayətkarlığın profilaktikası»


ƏDƏBİYYAT  SİYAHISI

1.    N.Əliyev, V.Mansurov. Kriminologiya. Dərs vəsaiti. Bakı, 2016.
2.    N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti (Sual və cavablarda). Bakı, 2015.
3.    N.Əliyev, V.Mansurov.Kriminologiya. Dərs vəsaiti (Sxemlərdə). Bakı, 2017.
4.    Səməndərov F.Y. Kriminologiya. Dərs vəsaiti, Bakı, 2012.
5.    Ə.Piriyev. Kriminologiya. Dərslik. Bakı,1999.
6.    Rəhimov İ.M. “Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi” Bakı, 2014.
7.    Qurbanov H., Mansurov V. Cinayətkarın şəxsiyyətinin kriminoloji tədqiqinin bəzi aspektləri // Azərbaycan polsinin tarixi və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları, Bakı – 2018.
8.    Poznışev S.V. Kriminal psixologiya: Cinayətkar tiplər. Davranış subyekti kmi şəxsiyyətin, o cümlədən cunayətkarın şəxsiyyətinin psixoloji tədqiqi haqqında /Azərbaycan dilinə çevirən h.ü.f.d. Elsevər Muradov. “ALMİU” nəşriyyatı. Bakı, 2012.
9.    Demirbaş Timur. Kriminoloji. Yeddinci baskı. Seçkin. Ankara, 2020.
10.    Kudrəvüev V.N., Gminov V.E. Kriminoloqiə. Uçebnik. -5-e.izd., pererab. i dop. –M.: Norma: İnfra-M. Moskva, 2015.“CƏZA-İCRA HÜQUQU”

Cəza-icra hüququnun anlayışı, predmeti və sistemi
Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası qanunvericiliyi
Cəzaların icrası və məhkumlara islah edilmə vasitələri
Məhkumların hüquqi vəziyyəti
Cəzanı icra edən müəssisə və orqanlar.
Məhkumun cəmiyyətdən təcrid edilməsi ilə əlaqədar olmayan cəzaların icrası
Cəzaçəkmə müəssisələrində cəzanın icrası və çəkilməsi qaydası (cəzaçəkmə rejimi)
Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların əməyi, peşə təhsili, tərbiyə işi və onların ümumi orta təhsili.
Müxtəlif növ cəzaçəkmə müəssisələrində cəzanın icrası, çəkilməsi qaydası və hərbi qulluqçulara tətbiq edilən cəzaların icrası.
Həbsxanalarda cəzanın icrası.
Cəza çəkməkdən azad etmə.


ƏDƏBIYYAT

I. Normativ-hüquqi aktlar:
1.    Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 2017
2.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2017
3.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 2017
4.    Azərbaycan Respublikasının Cəzaların icrası Məcəlləsi. Bakı, 2017
5.    Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. Bakı, 2017
6.    “Məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1999
7.    “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. Bakı, 1999
8.    ”İcra məmurları haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 2011
9.     “Təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1999
10.    “Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1999
11.    “Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997
12.    “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997
13.    “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013 №3, maddə 115
14.    Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 2012
15.    Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.  Bakı, 2007
16.    Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcrid etmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə” 10 fevral 2017-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı.
17.    Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Plenimunun Qərarları. Bakı, 2014
18.    Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları məcmuəsi (2008-2014). Bakı, 2014
19.    Azərbaycan Respublikası ədliyyə orqanlarının fəaliyyətinin tənzimləyən əsas normativ-hüquqi aktlar. Bakı, 2013
20.    Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidməti haqqında Əsasnamə. www.penitensiar. justise.gov.az
21.    Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2011-ci il 29 dekabr tarixli 7-N nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Cəzaçəkmə müəssisələrinin Daxili İntizam Qaydaları”
22.    Avropa Penitensiar Qaydaları( mətn və şərhlər) Bakı, 2014
23.    İnsan hüquqları. Beynəlxalq müqavilələr toplusu. BMT, Bakı ,1998

II. Dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1.    Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin elmi-praktiki kommentariyası. Müəlliflər kollektivi. “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”. Bakı, 2012.
2.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası. F.Y.Səməndərovun red. ilə. Bakı, 2017
3.    Cəza-icra hüququ. Şərhlər və sxemlər. Müəlliflər kollektivi. “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı. Bakı, 2004
4.    F.Y.Səməndərov.Cinayət hüququ. Dərslik. (Cinayət və cəza məsələləri). Bakı, 1994
5.    F.Y.Səməndərov. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Dərslik. Bakı, 2017
6.    M.H.Hümbətov. Cəza və onun icrası., “Hüquq ədəbiyyatı”. Bakı, 1999
7.    Rəhimov.İ.M. Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi. Bakı, 2014
8.    Rəhimov.İ.M. Cinayətkarlar və cəza. Bakı, 2015
9.    Rəhimov.İ.M. Cəzanın əxlaqiliyi haqqında. Bakı, 2016
10.    M.H.Hümbətov. Məhkumun məlumat kitabı. “Hüquq ədəbiyyatı”. Bakı, 2003
11.    İ.B.Ağayev Azərbaycan Respublikasının cəza- icra hüququ.Ümumi hissə.Bakı, 2007
12.    İ.B.Ağayev Azərbaycan Respublikasının cəza- icra hüququ. Xüsusi hissə. Bakı, 2011
13.    M.H.Hümbətov, N.Mustafayev. Azərbaycan Respublikasında məhkumların hüquqi vəziyyəti. Bakı, 2010
14.    A.Ə.Cəfərov. Əlavə cəzalar: Nəzəri və təcrübi problemləri. Bakı ,2009.

III.  Elmi məqalələr:

1. Mustafayev N. “Məhkumların cəzaçəkmə müəssisəsinin hüdudlarından kənarda səfərlərinin əsaslarının hüquqi tənzimi”. Cəmiyyət və cəza. Bakı, 2005 №2.s.38-44.
2. Mustafayev.N.İ. “MDB-nin bəzi dövlətlərinin CİM-də məhkumların qısa müddətli səfərləri institunun oxşar və fərqli cəhətləri”. Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı. Bakı, 2010.s 65-69
3. Abdullayev E. “Yetkinlik yaşına çatmayanlara təyin edilən azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaların icrası”. Sosial –siyası problemlər. Bakı, 2001.s.53-60
4. Abdullayev E. “Yetkinlik yaşına çatmayanlara təyin edilən azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzalar, onların islah olunmasında yeni hüquqi aktların üstün istiqamətləri”. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurucluğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2003, s.285-288
5. Abbasov T. “Azərbaycan Respublikasında cəza-icra qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq”. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2014. s.29
6. Qasımov A. “Azərbaycanda cəza-icra hüququnun inkişaf tarixi, müasir vəziyyəti və problemləri”. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2014.s.70
7. Ağayev İ. “Təqsirkarın əvvəlki məhkumluğu ilə əlaqədar cinayətlər çoxluğu zamanı cəza təyin edilməsi”. Rossiyskom zakonodatelcstv. Hüquq jurnalı. Moskva, 2002 . №1.s.81-91
8. Ağayev İ. “Sadə residiv cinayətlərinin residivinin növü kimi”. Gənc alimlərin V Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2000. s. 20-24
9. Rüstəmov R. “Cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası, onlara yardın göstərilməsi və nəzarət edilməsi”. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. Məlumat bülleteni. Bakı, 2010 № 6. s.64


                            
“CİNAYƏT PROSESİ”
 
Cinayət prosesinin anlayışı, mahiyyəti və vəzifələri
Cinayət-prosessual qanunvericiliyi
Cinayət prosesinin prinsipləri
Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması
Cinayət prosesinin iştirakçıları
Sübutlar və sübutetmə
Prosessual məcburiyyət tədbirləri
Cinayət mühakimə icraatında əmlak məsələləri,  konfidensiallıq və müddətlər
Cinayət işinin başlanması
İbtidai araşdırmanın ümumi şərtləri və təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə
İstintaq hərəkətləri
Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və ona xitam verilməsi
İttiham aktının tərtib edilməsi və cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsi
Məhkəmədə cinayət işlərinə ilkin baxılması və məhkəmə baxışının ümumi şərtləri
Məhkəmə baxışı və yekun məhkəmə qərarının çıxarılması
Məhkəmələrin hökm və ya qərarlarına apellyasiya qaydasında yenidən baxılması
Məhkəmələrin hökm və  ya qərarlarına  kassasiya və əlavə kassasiya qaydasında yenidən baxılması
Bəzi kateqoriyalı şəxslər barəsində icraatın xüsusiyyətləri
Məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsi
Hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı yeni hallar və  yeni açılmış hallar üzrə icraat
Tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqi üzrə icraat
Cinayət işlərinə dair hüquqi yardımın göstərilməsi və hökmlərin icrası qaydasında icraat


ƏDƏBİYYAT
I. Normativ hüquqi aktlar
1.    Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı şəh, 12 noyabr 1995-ci il.
2.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, Zərdabi LTD, 2015, 628 səh.
3.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı şəh, 01 sentyabr 2000-ci il.
4.    “Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı şəh, 11 dekabr 1998-ci il.
5.    “Təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsin fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı, 29.12.1998.
6.    “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun. Bakı, 18.11.1999.
7.    Azərbaycan Respublikasının “Polis haqqında” Qanunu Bakı, 07.12.1999.
8.    Azərbaycan Respublikasının “Prokurorluq haqqında” Qanunu. Bakı, 11.11.1999.
9.    Azərbaycan Respublikasının “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Qanunu. Bakı, 28.10.1999.
10.     «Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiyası) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bakı, 15.05.2001.
11.     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ”İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında” Fərmanı. Bakı, 22.02.1998.
12.     Azərbaycan Respublikası DİN-in 680 №-li Qərarı “Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların DİO-da qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması qaydaları haqqında” Təlimatın təsdiqinə dair. Bakı, 03.11.2011.
13.     Azərbaycan Respublikası DİN-in 555 №-li əmri “DİN-in Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsinə dair” Bakı, 26.08.2011.
14.     Azərbaycan Respublikası DİN-in 30.08.2011-ci il tarixli 560 №-li əmri “DİO-da təhqiqat işinin təşkilinə dair təlimatın təsdiq edilməsi barədə”.
15.     Azərbaycan Respublikası DİN-in 365 №-li əmri “DİO-da cinayət işlərinin uçotu və qeydiyyatı intizamının gücləndirilməsi tədbirləri haqqında”. Bakı, 14.08.2006.
16.     “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası” , 1957-ci il.
17.     “Məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2006-cı il tarixli Fərmanı.
18.     Azərbaycan Respublikası məhkəmələri hakimlərinin sayının artırılması və məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyasının müəyyən edilməsi haqqında.
19.     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 avqust 2006-cı il tarixli Fərmanı.

II. Dərsliklər və dərs vəsaitləri
1.    Azərbaycan Respublikası  Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası. C.H.Mövsümovun, B.C.Kərimovun və Ə.H.Hüseynovun redaktəsi ilə. “Digesta” nəşriyyatı, Bakı, 2016-cı il, 1336 səh.
2.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası Maddələr 8-36, 147-178. Bakı, 2003.
3.    Abbasova F.M. Cinayət prosesi. Dərslik. Ümumi hissə. Bakı: “Zərdabi LTD”, MMC, 2012, 416 s.
4.    C.H.Mövsumov. Azərbaycan SSR cinayət prosesi. Dərs vəsaiti. Bakı, 1980.
5.    Abbasova F.M. Cinayət prosesi. Dərslik. Xüsusi hissə. Bakı: “Zərdabi LTD”, MMC, 2014, 500s.
6.    “Cinayət prosesi” fənni üzrə 100 suala 100 cavab adlı dərs vəsaiti. Bakı - 2005.
7.    “Cinayət prosesi” fənni üzrə “Mühazirələr toplusu” dərs vəsaiti. Bakı - 2005.
8.    “Cinayət prosesi” fənnindən prosessual sənədlərin toplusu. Metodik vəsait Bakı, 2002.
9.    “Cinayət prosesi” (sxemlər albomu). Bakı, 2002.
10.    Məhkəmə Ekspertizası qarşısında qoyulan sualların nümunəvi siyahısı. Bakı - 1998.
11.    Mirağa Cəfərquliyev. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi. Dərslik (yenidən işlənmiş 3-cü nəşr). Bakı, 2008.
12.    Q.Məmmədov. “Azərbaycan Respublikasının cinayət prosessual hüququnda sübutlar”. Dərs vəsaiti Bakı, 1981.
13.    Mühakimə və insan haqları. ATƏT. Bakı, 2005.
14.    Könül Hüseynova. “İbtidai istintaqda sübutların mümkünlüyü” (dərs vəsaiti), Bakı “Nurlan” nəşriyyatı. 2008.
15.    Midhəd Qəfərov. “Azrərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi”. Monoqrafiya, Bakı 2006.
16.    B.M.Lebedeva. Uqolovno-proüessualğnıy kodeks Rossiyskoy Federaüii. Moskva, 2016
17.    A.P.Korotkov, A.V.Timofeev. 900 otvetov na voprosı prokurorsko-sledstvennıx rabotnikov po primeneniç UPK RF., M, 2004.
18.    Praktika  primeneniə  Uqolovno – proüessualğnoqo kodeksa  Rossiyskoy Federaüii. V.2 ç  Ç.1: praktiç. posobie /pod red. V.Lebedeva –M: İzdadtelğbstvo Örayt, 2016. - 231s, - seriə Professianalğnıy kommentarii.
19.    F.N.Baqautdinov. «Obespeçenie publiçnıx i liçnıx interesov pri rassledovanii prestupleniy». M., 2004.
20.    K.F.Quüenko «Uqolovnıy proüess» Uçebnik dlə  vuzov. M,2007.
21.    R.B.Kostenko «Ponətie i priznaki uqolovno-proüessualğnıx dokazatelğstv». Moskva, 2006.

III. Elmi məqalələr
1.    Səyyad Ağayev. Şübhəli şəxsin tutulmasının qanuniliyi üzərində nəzarətin həyata keçirilməsinin bəzi aspektləri. Qanunçuluq, №10, 2008.
2.    Səyyad Ağayev. Cinayət törətməkdə şübhə edilən şəxsin tutulmasının təşkili və planlaşdırılmasında müstəntiqin rolu haqqında. Qanunçuluq, №03, 2005.
3.    Fərid Həsənov. “Cinayət təqibinin anlayışı” məqalə. Qanunçuluq № 03, 2008.
4.    Mirağa Cəfərquliyev. “Cinayət işlərinə dair hüquqi yardımın göstərilməsi qaydasında prosessual hərəkətlərin aparılması icraatı”. Qanun № 11, Bakı, 2007-ci il.
5.    Allahverdi Mahmudov. “Şəxsin cinayət törətməsində iştirakını istisna edən hallardan biri kimi alibinin anlayışı və onun mahiyyəti” Qanunçuluq. №11, 2003.
6.    Araz Mirsalayev. Cinayət-prosessual qanunvericiliyində məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsinin normativ əsasları, məhkəmə qərarlarının qəbulu, onlardan şikayət və protest verilməsi. Qanunçuluq №7, 2003.
7.    Faiq Qasımov. Cinayət-prosessual funksiyaların növləri. Qanunçuluq №2, 2003.
8.    Firuzə Abbasova. Prosessual sübutetmədə təqsirsizlik prezumpsiyası və sübutetmə vəzifəsi. Qanunçuluq №1, 2004.
9.    Fizuli Məmmədov. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti nəticələrinin sübutlar sistemində yeri və əldə edilmə üsulları. Qanunçuluq №9, 2004.
10.     Fuad Cavadov. Məhkəmə ekspertizası inkişaf yollarında. Qanunçuluq №5, 2003.
11.     İlham Abbasov. İbtidai araşdırmanın təqsirləndirilən şəxs, onun prosessual vəziyyəti və dindirilməsi. Qanunçuluq №9, 2003.
12.     Məmmədcəfər Sadıxov. Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materiallarına baxılması. Qanunçuluq №7, 2004.
13.     Museyib Bayramov. Cinayət prosesində mülki iddianın anlayışı və hüquqi təbiəti. Qanunçuluq №4, 2003.
14.     Mirağa Cəfərquliyev. Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə ibtidai istintaqın xüsusiyyətləri. Qanun №1, 2005.
15.     Nurəddin Bağırov. Məhkəmə hökmünə irəli sürülən əsas tələblər haqqında. Qanunçuluq №1, 2004.
16.     Vidadi Məmmədov. Cinayət prosesində sübutların mümkünlüyünün bəzi məsələləri. Qanunçuluq №4, 2003.
17.     Müzəffər Ağazadə. Kassasiya instansiyası məhkəməsində cinayət işlərinə baxılmasının bəzi problemləri haqqında. Hüquqi dövlət və Qanun №8, 2005.
18.     N.Caniyev. Cinayət prosesində tanınmaya təqdim etmənin prosessual forması. Hüquqi dövlət və Qanun №1, 2006.
19.     Emin Mehdiyev. Cinayət mühakimə icratında şahidin prosessual vəziyyəti. Hüquqi dövlət və Qanun №7-8, 2000.
20.     Siyasət Alıyev. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində təhqiqat icraatı. Hüquqi dövlət və Qanun №11-12, 2001.
21.      Şəlalə Həsənova. Sübutların təsnifi. Qanun №9, 2000
22.     Şöhlət Kərimov. Hökmün icrası mərhələsinin məzmunu və hüquqi təbiəti haqqında. Qanun №8, 2000.
23.     Elmar Rəhimov. Birinci instansiya məhkəməsində müdafiəçiyə etiraz etmənin prosessual xüsusiyyətləri. Qanun № 4, 2000.


 
“KRİMİNALİSTİKA”
Kriminalistika elmi tədris fənni kimi
Kriminalistik eyniləşdirmə və diaqnostika
Kriminalistik  texnikanın ümumi müddəaları
Kriminalistik  fotoqrafiya, video və səsyazma
Kriminalistik  izşünaslıq (trasologiya)
Kriminalistik  silahşünaslıq
Yazının və sənədlərin kriminalistik tədqiqatı
Zahiri əlamətlərə görə şəxsiyyətin kriminalistik eyniləşdirilməsi
Kriminalistik fəaliyyətin məlumat-sorğu təminatı (kriminalistik qeydiyyat)
Kriminalistik taktikanın əsasları
Kriminalistik fərziyyələr, ibtidai araışdırmanın planlaşdırılması və ibtidai istintaq zamanı müstəntiqin əməliyyat-axtarış  orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsinin əsasları
İstintaq baxışı  taktikası
Axtarış, götürmə və tutulma taktikası
Dindirmə taktikası
İfadələrin yerində yoxlanılması və istintaq eksperimenti taktikası
Tanınma üçün təqdimetmə taktikası
Ayrı-ayrı cinayətlərin ibtidai araşdırma metodikasının ümumi müddəaları
Həyat və sağlamlıq əleyhinə  olan cinayətlərin araşdırma metodikası
Cinsi cinayətlərin  araşdırma metodikası
Dələduzluq cinayətlərinin araşdırma metodikası
Oğurluq, soyğunçuluq və qurldurluq cinayətlərinin araşdırma metodikası
Terror xarakterli cinayətlərin araşdırma metodikası
 Xuliqanlıq və kütləvi iğtişaşların araşdırma metodikası
 Narkotik vasitələr və psixotrop maddələrlə bağlı cinayətlərin araşdırma metodikası
 Ekoloji cinayətlərin araşdırma metodikası
Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlərin araşdırma metodikası
 Kiber cinayətlərin araşdırma metodikası
Rüşvətxorluq və korrupsiya xarakterli cinayətlərin araşdırma metodikası

ƏDƏBIYYAT
I.    Normativ hüquqi aktlar

1.    Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı ,2016.
2.    Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1999.
3.    Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. Bakı, 1999.
4.    Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik qeydiyyatı haqqında 22 fevral 2002-ci il tarixli Qanun.
5.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2000.
6.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessüal Məcəlləsi. Bakı, 2000.
7.    Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. Bakı, 2016.
8.    Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Bakı, 2000.
9.    Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessüal Məcəlləsi. Bakı,  2000.
10.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında Fərmanı” 22.02.1998.
11.    Azərbaycan Respublikası DİN-in №439,  25.11. 2002– ci il və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin №36, 30.12. 2002-ci il tarixli Cinayət törətmiş, məhkum olunmuş şəxslərin mərkəzləşdirilmiş fərdi uçotu üzrə əməliyyat-sorğu kartotekalarının aparılması və onlara dair məlumatların verilməsi qaydaları barədə təlimatın təsdiq edilməsi haqqında əmrləri.
12.    Azərbaycan Respublikası DİN-in 6/2  №-li qərarı Təqsirləndirilən və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı, tanınmamış meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi işinin vəiyyəti barədə.

II.Dərsliklər və dərs vəsaitləri

1.    Kriminalistika. Ali məktəblər üçün dərslik. K.Q Sarıcalinskayanın redaktəsi ilə. Bakı, 1999.
2.    Sarıcalinskaya K.Q. İstintaq taktikası. Bakı, 1991.
3.    Kriminalistik metodika, müəlliflər kollektivi (dərs vəsaiti). Bakı, 2010.
4.    Kriminalistik texnika. Bakı, 2016.
5.    Kriminalistika mühazirələr toplusu. Bakı, 2007.
6.    Kriminalistika (təcrübə dərslərinin keçirilməsi üçün tədris-metodik vəsait).Bakı,2010.
7.    Kriminalistika sxemlər albomu (tədris-metodik vəsait).Bakı,2015.
8.    Kriminalistik texnika. Bakı, 2006.
9.    Məhkəmə ekspertizası. Müəlliflər kolektivi Bakı, 2007.
10.    Hadisə yerinə baxış.(tədris-metodik vəsait) Bakı, 2009.
11.    Süleymanov C.İ., Mahmudov A.M., Abdullayev S.Ə., İbtidai istintaq mərhələsində təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi taktikası. Bakı, 2009.
12.    Zahidov B. Narkotizmlə və narkotiklərlə mübarizənin aktual problemləri. Bakı, 2004.
13.    Daktiloskopiyanın cinayətlərin açılmasında və araşdırılmasında rolu (dərs vəsaiti). Bakı, 2012.
14.    Kriminalistika dinləyicilər üçün mühəzirələr toplusu.(tədris-metodik vəsait). Bakı, 2012.
15.    Kriminalistika:100 sual və 100 cavab (dərs vəsaiti). Bakı, 2014.
16.    Kriminalistik taktikanin əsasları (monoqrafiya).Bakı, 2017.
17.    İbtidai araşdirmanın planlaşdırılmasınin məzmunu və texnikası (monoqrafiya). Bakı, 2017.
18.    Məhkəmə fotoqrafiyası (monoqrafiya). Bakı,2017.
19.    Kriminalistika. Uçebnik  dlə vuzov. Pod. Red. R.S.Belkina. M.2000.

III. Elmi məqalələr

1.    Mahmudov A.M.  Yol-nəqliyyat hadisələrinin araşdırılmasında hadisə yerinə baxışın xüsusiyyətləri. Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminalogiyanın aktual məsələləri, №56, Bakı, 2012.  
2.    Mahmudov A.M.  Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin bəzi xüsusiyyətləri.Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminalogiyanın aktual məsələləri, №43, Bakı, 2006.  
3.    Mahmudov A.M.  Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti  və cinayət prosesi: nəzəri və hüquqi aspektlər, Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminalogiyanın aktual məsələləri, №47, Bakı, 2008.  
4.    Mahmudov A.M. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin mahiyyəti və onların xüsusiyyətləri, Azərbaycan respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, elmi məqalələr məcmuəsi,  №20.2008.
5.    Mahmudov A.M. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti nəticələrinin cinayət prosesini həyata keçirən orqana təqdim edilməsi və yoxlanılması problemləri, Polis akademiyasının elmi xəbərləri , №1.2012.


“ƏMƏLIYYAT-AXTARIŞ FƏALIYYƏTI”
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin anlayışı, məqsədi, vəzifələri, prinsipləri və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericilik.
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri.
Əməliyyat-axtarış tədbirləri.
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinə kömək göstərilməsi.
Əməliyyat-qeydiyyat işi və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrindən istifadə edilməsi.
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət.ƏDƏBIYYAT
1.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəl¬lə¬si. Bakı, 2000.
2.    Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2000.
3.    Azərbaycan Respublikasının «ƏAF haqqında» Qanunu. Ba¬kı, 28.10.1999.
4.    Azərbaycan Respublikasının «Narkotik vasitələrin, psi¬¬xo¬trop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haq¬¬qın¬da» Qanunu. Bakı, 28.06.2005.
5.    Azərbaycan Respublikasının «Məhkəmə və hüquq-mü¬¬hafizə orqanları işçilərinin dövlət müdafiəsi haqqında» Qa¬nu¬nu. Bakı, 11.12.1998.
6.    Azərbaycan Respublikasının «Cinayət prosesində iş¬ti¬rak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında» Qanunu. Bakı, 11.12.1998.
7.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Əməliyyat-ax¬¬tarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qa¬nu¬nu¬nun tətbiq edilməsi barədə» 11.11.1999-cu il tarixli Fərmanı.
8.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Əməliyyat-ax¬¬ta¬rış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış sub¬¬yekt¬lərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında» 19.06.2001-ci il ta¬rix¬li Fərmanı.
9.    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Res¬¬¬¬pub¬likası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüv¬¬¬¬və¬yə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə mə¬sə¬lə¬lə¬ri haq¬¬-qında» Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin qa¬nun¬¬¬la təs¬diq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Pro¬ses¬su¬al Mə¬¬cəl¬lə¬sinin tətbiq edilməsi barədə» 25.08.2000-ci il tarixli Fər¬ma¬nı.
10.    F.Muradov, N.Salmanzadə. «Cinayət-axtarış hüququnun əsas¬la¬rı. 100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2018.
11.    F.Məmmədov, M.Mustafayev. «Cinayət-axtarış hüqu¬qu¬nun əsas¬ları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2002.
12.    Ş.Hüseynov, R.Nəsirov, E.Muradov. «Əməliyyat-axtarış fəa¬liy¬yə¬tinin əsasları». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008.
13.    F.Muradov, N.Salmanzadə. «Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyəti. 100 suala 100 cavab». Dərs vəsaiti. Bakı, 2014.
14.    F.Muradov, N.Salmanzadə. «Əməliyyat-axtarış tədbirləri». Dərs vəsaiti. Bakı, 2015.
15.    Ş.İ.Hüseynov, B.Ə.Əliyev, E.Y.İsmayılov. «Əməliyyat-ax¬ta¬rış fəaliyyəti haqqında» Qanun sxemlərdə və əməliyyat-axtarış q¬a¬nun¬ve¬ri¬ji¬liyi». Dərs vəsaiti. Bakı, 2008.
16.    X.Ə.Bayramzadə. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəza¬rət». Dərs və¬saiti. Bakı, 2007.


“MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI”
Məhkəmə ekspertizasının anlayışı, predmeti, obyektləri, vəzifələri  və   təsnifatı.  Ekspert   idarələri  və  onların    quruluşu.
Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsinin  əsasları və keçirilməsi qaydaları.                             
Məhkəmə-trasoloji ekspertiza.
Məhkəmə-ballistik, məhkəmə partlayış-texniki, soyuq və digər  silah  ekspertizaları.
Məhkəmə-xətşünaslıq və məhkəmə müəllifşünaslıq ekspertizaları.
Sənədlərin məhkəmə-texniki, məhkəmə-fototexniki və məhkəmə-portret ekspertizaları.
Maddə, material və məmulatların kriminalistik ekspertizası.
Məhkəmə-ekoloji, məhkəmə-iqtisad və məhkəmə-kənd təsərrüfatı ekspertiza sinifləri
Məhkəmə mühəndis-nəqliyyat, məhkəmə mühəndis texniki, məhkəmə mühəndis-texnoloji  ekspertiza sinifləri.

ƏDƏBİYYAT
1.    Sarıcalinskaya K.Q., Cavadov F.M., Mahmudov A.M., Əliyev B.Ə.  «Məhkəmə ekspertizası». Dərs vəsaiti. Bakı, 2003.
2.    Musayev Ş.M. «Məhkəmə təbabəti». Dərslik. Bakı, 1999.
3.    Əliyev B.H., Əmirşah E.O., Əliyev Q.H. «Məhkəmə psixoloji ekspertizasının təşkilinə və keçirilməsinə dair metodik göstəriş».  Bakı, 1993.
4.    Köçərli Ə.S., Yaqubov Q.H. «Baytarlıq və yeyinti məhsulların ekspert tədqiqi ücün materialların ekspertizaya hazırlanmasına dair». Metodik məktub. Bakı, 2002.
5.    Cavadov F.M., Əfəndiyev E.M. «Məhkəmə ekspertizası qarşısında   qoyulan sualların nümunəvi siyahısı». Bakı, 1998.
6.    Sarıcalinskaya K. Q. «Kriminalistika». Ali məktəblər ücün dərslik. Bakı, 1999.
7.    Cavadov F. M., Əfəndiyev E. M. «Məhkəmə ekspertizası qarşısında  qoyulan sualların nümunəvi siyahısı». Bakı,1998.
8.    Məhkəmə  yanğın-texniki ekspertizasının təyini və aparılması Bakı 2014.

POLİS AKADEMİYASI

Geriyə | Çap versiyası